آموزش طراحی آموزشگاه دکتر حسابی

۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

آموزش فن بیان و تکنیک سخنوری آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش فن بیان و مجری گری آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

میکس فیلم آموزشگاه موج نو

۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش فیلمنامه نویسی آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش عکاسی آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش کارگردانی آموزشگاه موج نو

۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش بازیگری آموزشگاه موج نو

۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش نقاشی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش تصویربرداری آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش خطاطی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش طراحی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف