آموزش زبان آلمانی کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان عربی کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان فرانسه کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان انگلیسی (نوجوانان) کانون زبان خیام

۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

آموزش زبان انگلیسی (بزرگسالان) کانون زبان خیام

۲۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان انگلیسی پیش دبستانی معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف