آموزش برق صنعتی آموزشگاه اسرارسنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش الکترونیک صنعتی آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش ریاضی پیش دبستانی مستقل معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش چرتکه پیش دبستانی معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

کلاس های آموزش علوم پیش دبستانی مستقل معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش رباتیک پیش دبستانی مستقل معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش دروس تحصیلی پایه اول تا ششم پیش دبستانی مستقل معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
%۸۵ تخفیف

کلاس های آموزشی مادر و کودک پیش دبستانی مستقل معنا

۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزشی خلاقیت پیش دبستانی معنا

۱۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش کاربردی مواد سالن زیبایی رنگین کمان

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۴ تخفیف

آموزش کاشت ناخن زیبایی رنگین کمان

۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
%۶۰ تخفیف

آموزش میکاپ سالن زیبایی رنگین کمان

۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش کوتاهی مو سالن زیبایی رنگین کمان

۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف

آموزش خودآرایی سالن زیبایی پرنسس

۶۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش خودآرایی سالن زیبایی رنگین کمان

۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۳ تخفیف