دوراکلین خودرو کارواش مهر

۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

روشویی کارواش مهر

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو خورشت فسنجان رستوران یکتا

۲۸,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

اکبر جوجه مخصوص رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو مرغ رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو خورشت قیمه رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو خورشت قرمه سبزی رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو کباب رستوران یکتا

۲۶,۰۰۰ ۱۵,۶۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف